שלום, זה17H15 בקינשאסה08/12/2022
אתה37.060.461מבקר ה 31 מאז מארס 2001
חיפוש
הקלד מילה אחת או יותר, לחכות או לחץ על אישור
שירותי לוויה
שיער - יופי - תירגע
יבוא ויצוא - התפלגות
תרגום: FR  - EN  - JA  - RU  - ES  - IT  - PT  - DE  - NL  - EL  - KO  - IW  - AR  - SW  - ZH-CN 
פרסום
טיסות בינלאומיות בין קינשאסה ו:

טיסות פנים בין קינשאסה ו:

3080   בניין מתכת (7)
   
   
ראה גם: 2020 - בינוי כללי
PROVINCE DU KATANGA

BENCO - BUILDING ENTREPRISE CONGO
Avenue industrielle 40 - Lubumbashi

Pythagore Manoliadis
Managing Partner - Logistique et chantiers
+243.99.70.21.880
pythagore@benco-lubum.com

Benoît Raskin
Managing Partner - Architecture et projets
+243.99.70.21.882
benoit@benco-lubum.com

ACTIVITES :
Construction générale et constructions métalliques.

  • Huisserie : portes, fenêtres, chambranles, grillages de sécurité, portails.
  • Menuiserie métallique : armoires, étagères.
  • Toiture : charpentes métalliques, gouttières, noues, descentes.
  • Hangars, citernes ( horizontales - verticales) de toutes dimensions, ponts
  • Site web : www.benco-lubum.com

   - Chantier naval

- Constructions métalliques

- Fonderie

- Atelier mécanique

Site web : www.chanic.com


 
GROUPE CHANIC

Avenue de la Montagne 2297,
Kinshasa Ngaliema
Bernard ANDRI
Administrateur Directeur Général
+243 817 152 713

CHANIMETAL

Xavier BIERMANS
Directeur Technique
+243 817 080 266
xavier.biermans@chanic.com

LE GROUPE CHANIC, c'est également :
CHANITEC CHANIC EQUIPMENTS
DEMATCO
Adresse : Avenue de la montagne n° 2297, Kinshasa Kintambo (Concession Chanic Chantier Naval)
Secrétariat . Tél. : +243.998.188.497 - E-mail : secretariat@dematco.net
Quentin Lefebvre - Directeur général +243.999 520.954

Construction Générale et Rénovation
Villas, bureaux, immeubles à appartements, bâtiments industriels et agricoles, dalles en béton, installations complètes de systèmes d'adduction d'eau.
Bureau d'études et Contrôle Qualité

Dematco possède son propre bureau d'études et de calcul, ce qui lui permet d'entreprendre les travaux les plus complexes pour ses clientse
Construction Métallique
Charpentes, citernes, carrosseries et bennes pour camion, menuiseries métalliques, hangars, châteaux d'eau, pylônes pour antennes téléphoniques et de télévision.
Négoce en matériaux de construction
4 magasins situés à Limete, Ngiri-ngiri, Ngaliema et au centre-ville de Kinshasa. Vente : Aciers, Tôles, Tuyaux, Ronds à béton, Poutrelles, Tubes noirs galvanisés, Accessoires PVC, Accessoires de plomberie, Petite et moyenne quincaillerie, Outillages électriques KEN : meuleuses, foreuses, disqueuses, etc. Equipements légers de construction : mini-dumpers, fameuses, aiguilles vibrantes, etc.
Visitez notre site web : www.dematco.net

 

 

METALCO : Avenue Shangungu 591 - Lubumbashi - Katanga

Automne Chamberland
Tél. +243 843 368 836
Email : automne@metalcordc.com

Activités : Fabrications et constructions métalliques. Charpentes, Montage, bâtiments industriels, réservoirs et citernes en acier.

www.metalcordc.com

MW AFRITEC

ADRESSE : Avenue des Poids-Lourds, n° 4, Kingabwa
Limete - Kinshasa

CONTACTS

Gérant Statutaire: Alain WAN M - Tél. : +243.99.82.41.770
DG : Pierre MATONDO Tél. : +243.99.99.35.757
DGA : Didier KIMBUNGU Tél. +243.99.99.05.404
DA : Cléopâtre FUMU-GIZANGA Tél. +243.99.11.59.292

EMAIL
: sec.kin@mwafritec.com

Site Web : www.mwafritec.com

 

1.GENIE CIVIL

- Travaux routiers
- Travaux de bâtiments
- Fondations spéciale

3. CONSTRUCTION NAVALE
- Construction de pontons et barges
- Construction de pousseurs et vedettes pour passagers

2. CONSTRUCTION METALLIQUE
- Fabrication de châssis métalliques (menuiserie métallique pour fenêtres, portes, anti-vols, etc)
- Fabrication de hangars
- Fabrication de citernes à eau et hydrocarbures, châteaux d’eau ;- Fabrication et montage de pylônes pour antennes de communication
- Fabrication de bennes fixes, basculantes et carrosseries avec arceaux

 

14. ATELIER DE MECANIQUE
- Fabrication de pièces à façon

5. Exploitation de carrières de grès, centrale à béton et centrale d'enrobé
- Production d'agrégats ;
- Production de bétons et des préfabriqués
à base de ciment ;
- Production d’enrobés

6. Représentation exclusive des moteurs hord-bord MERCURY et MARINER, service après-vente et pièces de rechange QUICKSILVER

7. LOCATION D'ENGINS DE GENIE CIVIL et matériels de transport de matériaux.

New Baron & Levêque Afrique (NBLIA)Avenue Kibati 20 - Quartier Industriel - LubumbashiTEL : +243.84.18.90.603 - baronleveque@gmail.com Directeur Général : Lionel Sohierwww.forrestgroup.com/fr/nbla.htmlMember ofHéritière d’une longue tradition industrielle, NBLIA est spécialisée dans les domaines de la fabrication et du montage d’usines clé en main, de la maintenance et de la réfection d’usines et ensembles industriels. Dans ces mêmes domaines, la société assure des services d’assistance technique et de formation. NBLIA s’est également spécialisée depuis quelques années dans la réhabilitation de bâtiments et le BTPNBLIA propose également un large éventail de produits industriels, des pièces mécaniques de précision à la réalisation de produits de chaudronnerie. La société possède un atelier de 6.000 m², à Lubumbashi, à l’intérieur duquel sont réalisés ses produits avant le montage éventuel en extérieur, par ses propres équipes.Depuis sa création, NBLIA réalise des travaux divers de fabrication et de montage de structures métalliques. L’entreprise a construit de nombreux hangars et usines clé en main mais également des ouvrages d’art sur l’ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo. Par son dynamisme et sa flexibilité, NBLIA a les capacités de répondre instantanément aux demandes de ses clients malgré un environnement éloigné des approvisionnements.QUELQUES REFERENCES EN RDC:Montage du concentrateur de Kipushi. Traitement des érosions à Bibwa. Construction des marchés Lusonga à Lubumbashi et Masina à Kinshasa. Montage de l’usine de traitement des scories à Lubumbashi(STL). Construction de lignes à Haute tension. Montage de la laverie de Luiswishi. Rénovation du stade de la Kenya à Lubumbashi.
חול וconcassשל lav של לבנייה, גרםהנדסה אזרחית, כבישים ומסילות ברזל (נטל). פעילויות
כל AGRאגרגטים בקנה אחד עם סטנדרטים בינלאומיים. הפעלת האתר Kasumbalesa כביש, 29 קמ Baya.טל. : (+243) 818 881 113 - : promines@lub.gbs.cd
כתובת : Nyanza שדרת 3 - ובומבאשי - מחוז קטנגה
מחוז קטנגה

PROMINES s.p.r.l.
דואר אלקטרוני